Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego (do umowy WFOŚ/D/421/442/2019)

 

Nazwa zadania : „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Koszt kwalifikowalny :  3155,92 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku :  2270,37 zł

Dotacja przeznaczona była na : Zachowanie cennych składników torfowiska alkalicznego poprzez usunięcie drzew i krzewów.

Sprawozdanie z realizacji zadania :

         Nadleśnictwo Lipusz informuje , że w związku z pracami realizowanymi na rezerwacie Mechowiska Sulęczyńskie w okresie 13.09.2019-22.10.2019 rok (poza okresem lęgowym ptaków) usunięto drzewa i krzewy z biochor XXX, XXXII, XXIV na powierzchni, której ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie udało się wykonać przy pierwszym dofinansowaniu rezerwatu ze środków WFOŚ. Na powierzchni objętej zabiegiem w 2018 roku usunięto powstałe odrośla wierzbowe i brzozowe , które zgodnie z planem ochrony rezerwatu należy usuwać do uzyskania pożądanego efektu. Ze względu na możliwość oszacowania zredukowanej i rzeczywistej powierzchni zabiegów prace wykonano na 1,65 ha. Summaryczna powierzchnia biochor wynosi 2,65 ha i jest to całkowita powierzchnia objęta oddziaływaniem przeprowadzonych na tym obszarze działań ochrony czynnej, mających doprowadzić do polepszenia stanu zachowania zagrożonego siedliska lub zahamowania negatywnego trendu zmian stanu zachowania.

Pozyskana biomasa po wycince usunięta została poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego z pozostawieniem jej do naturalnego rozkładu. Nadleśnictwo do kosztu kwalifikowalnego ujęło czynności związane z usuwaniem drzew,
krzewów, i odrośli wierzbowych porządkowaniem powierzchni, na której były prowadzone prace oraz wywiezieniem biomasy.

Dzięki działaniu ochronnemu polegającemu na usuwaniu drzew i krzewów zapobiega się całkowitemu zniszczeniu obecnego przedmiotu ochrony, czyli wszystkich najcenniejszych walorów torfowiska alkalicznego.

Mimo zmniejszenia kosztu całkowitego zadania, które wynikało ze zmniejszonych potrzeb , to proporcja dofinansowania nie uległa zmianie i stanowi 71,94 % wartości całego zadania.

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Nazwa zadania: Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Koszt kwalifikowalny : 2044,44 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku : 1617,38 zł (79,16% kosztu kwalifikowalnego)

Dotacja przeznaczona była na : Zachowanie cennych składników torfowiska alkalicznego poprzez usunięcie drzew i krzewów.

Sprawozdanie z realizacji zadania :

         Nadleśnictwo Lipusz informuję , że w związku z pracami realizowanymi na rezerwacie Mechowiska Sulęczyńskie w okresie 01.11.2018-31.11.2018 rok (poza okresem lęgowym ptaków) usunięto drzewa i krzewy z biochor XXX, XXXII, XXIV na powierzchni 1,20 ha.
W początkowym stadium prac zaplanowano 2,65 ha powierzchni biochor, które miały zostać poddane zabiegowi usuwania drzew i krzewów zgodnie z planem ochrony i planem zadań ochronnych dla rezerwatu. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i brak pokrywy lodowej wykonano zabieg na 1,2 ha. 

Pozyskana biomasa po wycince usunięta została poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego z pozostawieniem jej do naturalnego rozkładu. Nadleśnictwo do kosztu kwalifikowalnego ujęło czynności związane z usuwaniem drzew
i krzewów, porządkowaniem powierzchni, na której były prowadzone prace oraz wywiezieniem biomasy.

Dzięki działaniu ochronnemu polegającemu na usuwaniu drzew i krzewów zapobiega się całkowitemu zniszczeniu obecnego przedmiotu ochrony, czyli wszystkich najcenniejszych walorów torfowiska alkalicznego.

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie"

Nazwa zadania: Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie

Koszt kwalifikowany: 6624,66 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 3760,00 zł

Dotacja przeznaczona była na: Zachowanie nieleśnych zespołów torfowiskowych, odtworzenie i utrzymanie składu gatunkowego i struktury boru bagiennego i brzeziny bagiennej jak również zachowanie złoża torfowego i przywrócenie procesu akumulacji torfu.

Sprawozdanie z realizacji zadania: Nadleśnictwo Lipusz informuje, że w okresie 30.01.2018-28.02.2018 roku wykonało prace z zakresu zadań ochronnych w oddziałach 24 – c – 00 i 43 – k – 00 co pozwoliło na unaturalnianie się fitocenoz lasu dębowo-bukowego na siedliskach mineralnych, a także ograniczenie degradacji boru bagiennego i brzezinny bagiennej przez ekspansję gatunku niepożądanego jakim jest świerk. 

Z oddziału 24 – c – 00 w 100 % usunięto podszyt świerkowy i częściowo usunięto sosnę  z drzewostanu, która przeszkadzała w rozwoju osobnikom dębu.  Zabieg został wykonany na powierzchni 1,84 ha. Ponadto w ramach prac usunięto również drzewa niebezpieczne, które sa wynikiem nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku, co spowodowało zwiększenie rozmiaru prac w tym oddziale w stosunku do zaplanowanego. W oddziale 43- k – 00 w 100% usunięto podszyt świerkowy na powierzchni 1,12 ha. Wycięte podszyty usunięto poza teren rezerwatu. Wszystkie prace zostały wykonane przy pokrywie śnieżnej, w taki sposób by nie doszło do uszkodzeń podłoża torfowego oraz stanowisk roślin chronionych.

Poprzez usunięcie świerka zmniejszyło się degradacyjne działanie tego gatunku na siedlisko boru bagiennego i brzeziny bagiennej. Wykonane cięcia pielęgnacyjne wpłyną na polepszenie warunków siedliskowych i pozytywnie oddziałują na fitocenozę lasu dębowo-bukowego na siedliskach mineralnych.