Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu to jedna z najmniej restrykcyjnych form ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Obszary te uznawane są za cenne ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów lub pełnioną często funkcję korytarzy ekologicznych między ważniejszymi obszarami chronionymi, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami. Tereny te są również istotne ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Na terenie Nadleśnictwa Lipusz powołano Gowidliński oraz Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu. Pierwszy z nich objął grunty Nadleśnictwa Lipusz o powierzchni 3 276,41 ha. Podstawowym walorem tego obszaru jest silnie rozbudowana sieć hydrograficzna z licznymi jeziorami w tym lobeliowymi. Charakterystycznym elementem obszaru jest również bardzo duży udział powierzchniowy lasów prywatnych rozrzuconych w licznych kompleksach śródpolnych.  Drugi – lipuski obszar ochronny o powierzchni 8 366,70 ha obejmuje zalesione równiny sandrowe z licznymi jeziorami rynnowymi (wytopiskowymi), porośnięte borami mieszanymi z enklawami buczyny i lasów dębowo-bukowych oraz znaczne powierzchnie borów świeżych.