Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego (do umowy WFOŚ/D/421/3934/2021)

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego (do umowy WFOŚ/D/421/3934/2021)

Nazwa zadania : „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie”

Koszt kwalifikowalny :  12 807, 69 zł brutto

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN)  :  6 000 zł, dotacja

Dotacja przeznaczona na : Zachowanie nieleśnych zespołów torfowiskowych, odtworzenie i utrzymanie składu gatunkowego i struktury brzeziny bagiennej

Odnośnik na stronę WFOŚ Gdańsk : www.wfos.gdansk.pl

Realizacja dotyczyła:

          Nadleśnictwo Lipusz w okresie 01-12-2021 do 20-01-2022 wykonało prace na terenie rezerwatu przyrody Jeziorka Chośnickie. Prace wykonywano w sprzyjających warunkach zalegania pokrywy śnieżnej na powierzchni 2,21 ha.

          Zadanie miało na celu przeciwdziałanie degradacji brzeziny bagiennej. Wprowadzenie
w przeszłości świerka do drzewostanów oraz to, że ten gatunek odnawia się miejscami spontanicznie,  powoduje że dochodzi do pogarszania się w/w siedliska.

Ekspansja niepożądanych gatunków i brak ich usuwania  (drzew, podrostu, podszytu) doprowadzi do zaniku gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla tego siedliska,
a tym samym do pogorszenia jego stanu ochrony.

          Nadleśnictwo Lipusz w całości wykonało planowane zadanie. Zakres rzeczowy został wykonany w 100%. Udział środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie kwalifikowalnym  wynosi 46,85 %.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego (do umowy WFOŚ/D/421/3935/2021)

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego (do umowy WFOŚ/D/421/3935/2021)

 

Nazwa zadania : „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Koszt kwalifikowalny :  1114,02 brutto zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku :  500 zł

Dotacja przeznaczona była na : Zachowanie cennych składników torfowiska alkalicznego poprzez usunięcie drzew i krzewów.

Odnośnik na stronę WFOŚ Gdańsk : www.wfos.gdansk.pl

Sprawozdanie z realizacji zadania :

           Nadleśnictwo Lipusz informuje, że w związku z pracami realizowanymi na rezerwacie Mechowiska Sulęczyńskie w okresie 01.10.2021-07.10.2021 rok (poza okresem lęgowym ptaków) usunięto odrośla – głównie wierzbowe i brzozowe z biochor XXX, XXXII, XXIV.

         Na tej powierzchni w 2018,2019,2020  roku usunięto drzewa i krzewy, a także  powstałe odrośla wierzbowe i brzozowe , które zgodnie z planem ochrony rezerwatu należy usuwać do uzyskania pożądanego efektu. Ze względu na możliwość oszacowania zredukowanej
i rzeczywistej powierzchni zabiegów prace wykonano na 0,50 ha. Sumaryczna powierzchnia biochor wynosi 2,65 ha i jest to całkowita powierzchnia objęta oddziaływaniem przeprowadzonych na tym obszarze działań ochrony czynnej, mających doprowadzić do polepszenia stanu zachowania zagrożonego siedliska lub zahamowania negatywnego trendu zmian stanu zachowania.

Pozyskana biomasa po wycince usunięta została poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego z pozostawieniem jej do naturalnego rozkładu. Nadleśnictwo do kosztu kwalifikowalnego ujęło czynności związane z usuwaniem drzew,
krzewów, i odrośli wierzbowych porządkowaniem powierzchni, na której były prowadzone prace oraz wywiezieniem biomasy.

Dzięki działaniu ochronnemu polegającemu na usuwaniu drzew i krzewów zapobiega się całkowitemu zniszczeniu obecnego przedmiotu ochrony, czyli wszystkich najcenniejszych walorów torfowiska alkalicznego.

Nadleśnictwo Lipusz w całości wykonało planowane zadanie, dlatego też kwota dotacji nie ulega zmianie (zakres rzeczowy wykonany w 100 %). Zmienił się jedynie % dotacji – aktualnie wynosi ona 44,88 %, ze względu na niższy koszt kwalifikowalny (zmniejszony koszt kwalifikowalny wynika wyłącznie z przeprowadzonej procedury przetargowej, której wynikiem było uzyskanie niższej stawki do wyliczenia kosztów niż zakładano w dniu składania wniosku).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego (do umowy WFOŚ/D/421/3935/2021)

 

Nazwa zadania : „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Planowany koszt kwalifikowalny :  1 114,00 brutto zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN) :  500 zł, dotacja

Dotacja przeznaczona na : Zachowanie cennych składników torfowiska alkalicznego poprzez usunięcie drzew i krzewów.

Odnośnik na stronę WFOŚ Gdańsk : www.wfos.gdansk.pl

Realizacja dotyczy:

 

          Nadleśnictwo Lipusz już po raz czwarty przystępuje do prac na terenie rezerwatu przyrody Mechowiska Sulęczyńskie. Dzięki dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku możliwe jest usunięcie niepożądanych składników  torfowiska i zachowanie jego alkalicznego charakteru. Działania ochrony czynnej pozwolą na doprowadzenie do polepszenia stanu zachowania zagrożonego siedliska.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie”

 

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego (do umowy WFOŚ/D/421/3934/2021)

 

Nazwa zadania : „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie”

Planowany koszt kwalifikowalny :  12 807,00 brutto zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN)  :     

6 000 zł, dotacja

Dotacja przeznaczona na : Zachowanie nieleśnych zespołów torfowiskowych, odtworzenie i utrzymanie składu gatunkowego i struktury brzeziny bagiennej

Odnośnik na stronę WFOŚ Gdańsk : www.wfos.gdansk.pl

Realizacja dotyczy:

 

          Przeciwdziałanie degradacji brzeziny bagiennej. Wprowadzenie w przeszłości świerka do drzewostanów oraz to, że ten gatunek odnawia się miejscami spontanicznie,  powoduje że dochodzi do pogarszania się w/w siedliska. Ekspansja niepożądanych gatunków i brak ich usuwania  (drzew, podrostu, podszytu) doprowadzi do zaniku gatunków charakterystycznych i wyróżniających dla tego siedliska, a tym samym do pogorszenia jego stanu ochrony.

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Nazwa zadania : „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Koszt kwalifikowalny :  1094,04 brutto zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku :  960 zł

Dotacja przeznaczona była na : Zachowanie cennych składników torfowiska alkalicznego poprzez usunięcie drzew i krzewów.

Sprawozdanie z realizacji zadania :

           Nadleśnictwo Lipusz informuje , że w związku z pracami realizowanymi na rezerwacie Mechowiska Sulęczyńskie w okresie 22.09.2020-30.09.2020 rok (poza okresem lęgowym ptaków) usunięto odrośla – głównie wierzbowe i brzozowe z biochor XXX, XXXII, XXIV.

         Na tej powierzchni w 2018 i 2019  roku usunięto drzewa i krzewy, a także  powstałe odrośla wierzbowe i brzozowe , które zgodnie z planem ochrony rezerwatu należy usuwać do uzyskania pożądanego efektu. Ze względu na możliwość oszacowania zredukowanej i rzeczywistej powierzchni zabiegów prace wykonano na 0,50 ha. Sumaryczna powierzchnia biochor wynosi 2,65 ha i jest to całkowita powierzchnia objęta oddziaływaniem przeprowadzonych na tym obszarze działań ochrony czynnej, mających doprowadzić do polepszenia stanu zachowania zagrożonego siedliska lub zahamowania negatywnego trendu zmian stanu zachowania.

Pozyskana biomasa po wycince usunięta została poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego z pozostawieniem jej do naturalnego rozkładu. Nadleśnictwo do kosztu kwalifikowalnego ujęło czynności związane z usuwaniem drzew,
krzewów, i odrośli wierzbowych porządkowaniem powierzchni, na której były prowadzone prace oraz wywiezieniem biomasy.

Dzięki działaniu ochronnemu polegającemu na usuwaniu drzew i krzewów zapobiega się całkowitemu zniszczeniu obecnego przedmiotu ochrony, czyli wszystkich najcenniejszych walorów torfowiska alkalicznego.

Nadleśnictwo Lipusz w całości wykonało planowane zadanie, dlatego też kwota dotacji nie ulega zmianie (zakres rzeczowy wykonany w 100 %). Zmienił się jedynie % dotacji – aktualnie wynosi ona 87,75%, ze względu na niższy koszt kwalifikowalny (zmniejszony koszt kwalifikowalny wynika wyłącznie z przeprowadzonej procedury przetargowej, której wynikiem było uzyskanie niższej stawki do wyliczenia kosztów niż zakładano w dniu składania wniosku).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Nazwa zadania : „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Planowany koszt kwalifikowalny :  1094,04 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN) : 

960 zł, dotacja

Dotacja przeznaczona na : Zachowanie cennych składników torfowiska alkalicznego poprzez usunięcie drzew i krzewów.

Odnośnik na stronę WFOŚ Gdańsk : www.wfos.gdansk.pl

 

Nadleśnictwo Lipusz już po raz trzeci przystępuje do prac na terenie rezerwatu przyrody Mechowiska Sulęczyńskie. Dzięki dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku możliwe jest usunięcie niepożądanych składników  torfowiska
i zachowanie jego alkalicznego charakteru. Działania ochrony czynnej pozwolą na doprowadzenie do polepszenia stanu zachowania zagrożonego siedliska.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Sprawozdanie z realizacji zadania wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego (do umowy WFOŚ/D/421/442/2019)

 

Nazwa zadania : „Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie”

Koszt kwalifikowalny :  3155,92 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku :  2270,37 zł

Dotacja przeznaczona była na : Zachowanie cennych składników torfowiska alkalicznego poprzez usunięcie drzew i krzewów.

Sprawozdanie z realizacji zadania :

         Nadleśnictwo Lipusz informuje , że w związku z pracami realizowanymi na rezerwacie Mechowiska Sulęczyńskie w okresie 13.09.2019-22.10.2019 rok (poza okresem lęgowym ptaków) usunięto drzewa i krzewy z biochor XXX, XXXII, XXIV na powierzchni, której ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie udało się wykonać przy pierwszym dofinansowaniu rezerwatu ze środków WFOŚ. Na powierzchni objętej zabiegiem w 2018 roku usunięto powstałe odrośla wierzbowe i brzozowe , które zgodnie z planem ochrony rezerwatu należy usuwać do uzyskania pożądanego efektu. Ze względu na możliwość oszacowania zredukowanej i rzeczywistej powierzchni zabiegów prace wykonano na 1,65 ha. Summaryczna powierzchnia biochor wynosi 2,65 ha i jest to całkowita powierzchnia objęta oddziaływaniem przeprowadzonych na tym obszarze działań ochrony czynnej, mających doprowadzić do polepszenia stanu zachowania zagrożonego siedliska lub zahamowania negatywnego trendu zmian stanu zachowania.

Pozyskana biomasa po wycince usunięta została poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego z pozostawieniem jej do naturalnego rozkładu. Nadleśnictwo do kosztu kwalifikowalnego ujęło czynności związane z usuwaniem drzew,
krzewów, i odrośli wierzbowych porządkowaniem powierzchni, na której były prowadzone prace oraz wywiezieniem biomasy.

Dzięki działaniu ochronnemu polegającemu na usuwaniu drzew i krzewów zapobiega się całkowitemu zniszczeniu obecnego przedmiotu ochrony, czyli wszystkich najcenniejszych walorów torfowiska alkalicznego.

Mimo zmniejszenia kosztu całkowitego zadania, które wynikało ze zmniejszonych potrzeb , to proporcja dofinansowania nie uległa zmianie i stanowi 71,94 % wartości całego zadania.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Nazwa zadania: Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Koszt kwalifikowalny : 2044,44 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku : 1617,38 zł (79,16% kosztu kwalifikowalnego)

Dotacja przeznaczona była na : Zachowanie cennych składników torfowiska alkalicznego poprzez usunięcie drzew i krzewów.

Sprawozdanie z realizacji zadania :

         Nadleśnictwo Lipusz informuję , że w związku z pracami realizowanymi na rezerwacie Mechowiska Sulęczyńskie w okresie 01.11.2018-31.11.2018 rok (poza okresem lęgowym ptaków) usunięto drzewa i krzewy z biochor XXX, XXXII, XXIV na powierzchni 1,20 ha.
W początkowym stadium prac zaplanowano 2,65 ha powierzchni biochor, które miały zostać poddane zabiegowi usuwania drzew i krzewów zgodnie z planem ochrony i planem zadań ochronnych dla rezerwatu. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i brak pokrywy lodowej wykonano zabieg na 1,2 ha. 

Pozyskana biomasa po wycince usunięta została poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego z pozostawieniem jej do naturalnego rozkładu. Nadleśnictwo do kosztu kwalifikowalnego ujęło czynności związane z usuwaniem drzew
i krzewów, porządkowaniem powierzchni, na której były prowadzone prace oraz wywiezieniem biomasy.

Dzięki działaniu ochronnemu polegającemu na usuwaniu drzew i krzewów zapobiega się całkowitemu zniszczeniu obecnego przedmiotu ochrony, czyli wszystkich najcenniejszych walorów torfowiska alkalicznego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie"

Nazwa zadania: Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie

Koszt kwalifikowany: 6624,66 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 3760,00 zł

Dotacja przeznaczona była na: Zachowanie nieleśnych zespołów torfowiskowych, odtworzenie i utrzymanie składu gatunkowego i struktury boru bagiennego i brzeziny bagiennej jak również zachowanie złoża torfowego i przywrócenie procesu akumulacji torfu.

Sprawozdanie z realizacji zadania: Nadleśnictwo Lipusz informuje, że w okresie 30.01.2018-28.02.2018 roku wykonało prace z zakresu zadań ochronnych w oddziałach 24 – c – 00 i 43 – k – 00 co pozwoliło na unaturalnianie się fitocenoz lasu dębowo-bukowego na siedliskach mineralnych, a także ograniczenie degradacji boru bagiennego i brzezinny bagiennej przez ekspansję gatunku niepożądanego jakim jest świerk. 

Z oddziału 24 – c – 00 w 100 % usunięto podszyt świerkowy i częściowo usunięto sosnę  z drzewostanu, która przeszkadzała w rozwoju osobnikom dębu.  Zabieg został wykonany na powierzchni 1,84 ha. Ponadto w ramach prac usunięto również drzewa niebezpieczne, które sa wynikiem nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku, co spowodowało zwiększenie rozmiaru prac w tym oddziale w stosunku do zaplanowanego. W oddziale 43- k – 00 w 100% usunięto podszyt świerkowy na powierzchni 1,12 ha. Wycięte podszyty usunięto poza teren rezerwatu. Wszystkie prace zostały wykonane przy pokrywie śnieżnej, w taki sposób by nie doszło do uszkodzeń podłoża torfowego oraz stanowisk roślin chronionych.

Poprzez usunięcie świerka zmniejszyło się degradacyjne działanie tego gatunku na siedlisko boru bagiennego i brzeziny bagiennej. Wykonane cięcia pielęgnacyjne wpłyną na polepszenie warunków siedliskowych i pozytywnie oddziałują na fitocenozę lasu dębowo-bukowego na siedliskach mineralnych.