Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Co robimy w łowiectwie

Leśnicy uczestniczą w ustalaniu liczebności zwierzyny leśnej, co jest konieczne do prowadzenia właściwej gospodarki populacjami zwierzyny. Polega ona na utrzymaniu stanu liczebnego zwierzyny na poziomie, który z jednej strony gwarantuje zachowanie trwałości lasów, z drugiej – daje gwarancję właściwego rozwoju populacjom zwierząt.

W ramach gospodarki łowieckiej leśnicy także:

 • zagospodarowują łowiska, np. przygotowując poletka łowieckie w lasach, wzbogacając skład gatunkowy drzewostanów i obrzeży lasu,
 • dokarmiają zwierzęta, głównie zimą, aby pomóc zwierzynie w okresach, gdy ma ona utrudniony dostęp do pokarmu naturalnego; dokarmianie powinno ograniczać szkody, jakie zwierzyna wyrządza w uprawach rolnych i lasach,
 • wprowadzają do lasu zwierzęta, które wcześniej występowały na danym terenie (tzw. reintrodukcja) oraz te, których liczebność drastycznie się zmniejszyła (w tym wypadku mówimy o restytucji). Przykładem może być reintrodukcja żubra, który do roku 1925 został w Polsce niemal wytępiony. Z sukcesem przeprowadza się obecnie m.in. reintrodukcję cietrzewia. Z restytucji warto wymienić hodowlę zajęcy i kuropatw prowadzoną w Nadleśnictwie Świebodzin i hodowlę danieli na terenie Nadleśnictwa Brzeziny,
 • prowadzą szkolenia z zakresu łowiectwa, w tym także staże dla nowo wstępujących w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego,
 • współpracują z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań naukowych, realizacji prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Elementem gospodarki łowieckiej są odstrzały zwierzyny.Odbywają się one zgodnie z polskim i unijnym prawem, określającym m.in. okresy, w których można na konkretne zwierzęta polować. Odstrzał ma na celu utrzymanie optymalnych liczebności zwierzyny – bezpiecznych zarówno dla samej populacji, jak i środowiska.

Łowiectwo jest w naszym kraju trwale wpisane w kulturę narodową. Znalazło odbicie w sztuce i literaturze. Uformowało trwałe wartości obyczajowe oraz moralne. Współcześni myśliwi starają się te wartości kultywować, rozwijać i wzbogacać. Nie tylko przestrzegają w swej działalności przepisów prawa, regulaminów i statutów, lecz także postępują zgodnie z przyjętymi od wieków normami etycznymi i kultywują dawne zwyczaje.

***

 

INFORMACJA DLA KÓŁ ŁOWIECKICH

Protokół stwierdzenia ubytku zwierzyny grubej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich planów hodowlanych dokumentuje się ubytki zwierzyny.

Stwierdzony ubytek zwierzyny dokonuje się na protokole stwierdzenia ubytku.

Wytyczne do protokołu:

 1. Każdy stwierdzony ubytek zwierzyny grubej na skutek padnięcia należy udokumentować protokołem bezpośrednio po jego stwierdzeniu
 2. Każdy protokół powinien być potwierdzony przez pracownika Lasów Państwowych, funkcjonariusza Policji lub strażnika Państwowej Straży Łowieckiej
 3. Protokół winien być przekazany do właściwego miejscowo Nadleśnictwa w terminie nie późniejszym niż 14 dni
 4. Do protokołu musi być załączona dokumentacja fotograficzna
 5. Przy lokalizowaniu ubytków na drogach publicznych należy podawać kilometraż drogi
 6. Protokół winien zostać złożony na dziennik podawczy w celu zarejestrowania, nadania sprawie biegu zgodnie z instrukcją kancelaryjną i uwzględnienia ubytku w bieżącym rocznym planie łowieckim

 

Afrykański pomór świń u dzików

Wszystkie osoby zainteresowane, a w szczególności myśliwych prosimy o zapoznanie się z materiałami odnośnie wirusowej choroby świń i dzików.

Poniżej pliki do pobrania