Wydawca treści Wydawca treści

Opis ogólny

W celu zachowania i ochrony walorów przyrodniczych, znaczną część Nadleśnictwa włączono w granice Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, który utworzono w 1983 roku.

Szczegóły obiektu

 

Centralną część tego obszaru, wynoszącego obecnie 17.832 ha, stanowi rynnowy kompleks jezior wdzydzkich o łącznej powierzchni 1.455 ha i maksymalnej głębokości sięgającej do 68 m.

Ciekawostkę stanowią wyspy na jeziorze Wdzydze, z których 3 wchodzą w skład leśnictwa Wiele. Leśniczy (A. Bronka) wykonuje na nich swoje obowiązki, korzystając przy tym z łodzi Nadleśnictwa Lipusz.
Ogólna powierzchnia Parku w Nadleśnictwie Lipusz wynosi 4.137,10 ha, w tym powierzchnia  leśna 3.925,59 ha.
Zdecydowaną większość gleb stanowią kwaśne piaszczyste bielice o znikomej przydatności rolniczej, tworzące jednak korzystne stanowisko dla przeważających tam borów sosnowych.

Nieliczne wyjątki to „Mały Ostrów" na Jeziorze Wdzydze, z żyznym płatem grądu z leszczyną i rzadkimi gatunkami roślin w runie oraz jedyny zachowany, wśród borów, fragment 160-letniej buczyny w leśnictwie Głuchy Bór.
W florze Parku stwierdzono ponad 600 gatunków roślin naczyniowych w tym 40 gatunków roślin chronionych.
Spośród ciekawszych wymienić należy:
- storczyki – krwisty, szerokolistny, plamisty
- rosiczki – długolistna, okrągłolistna i pośrednia
- lobelia wodna i poryblin jeziorny. Faunę Parku obok gatunków pospolitych reprezentują liczne gatunki rzadkie i chronione - zwłaszcza ptaki.
W zachodniej części jeziora Wdzydze, przylegającej do lipuskich lasów, stałe miejsce lęgowe mają tracze długodziobe. Coraz liczniejsze kolonie kormoranów tworzą się na "Wielkim Ostrowie" (największa z wysp jeziora). Na wodach jezior wdzydzkich możemy spotkać: tracza nurogęś, łabędzia (czarnodziobego, krzykliwego i niemego), a także bobry i wydry.

W działalności Parku jedno z czołowych miejsc zajmuje edukacja ekologiczna społeczeństwa. Celom edukacyjnym służą wybrane instytucje proekologiczne wraz z Zieloną Szkołą, położoną w miejscowości Schodno