Rezerwaty przyrody

Rezerwat częściowy, położony na terenie obrębu Sulęczyno, w gminie Parchowo, leśnictwie Bawernica.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu to jedna z najmniej restrykcyjnych form ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska. Obszary te uznawane są za cenne ze względu na wyróżniający się krajobraz, zróżnicowanie ekosystemów lub pełnioną często funkcję korytarzy ekologicznych między ważniejszymi obszarami chronionymi, np. parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami. Tereny te są również istotne ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Obszary Natura 2000

Program Natura 2000 ma na celu utworzenie wspólnego, spójnego systemu ochrony obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. W skład sieci wchodzą siedliska, miejsca bytowania gatunków szczególnie cennych, zagrożonych, o znaczeniu wspólnotowym.

Pomniki przyrody

cenne skarby przyrody żywej i nieożywione

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Lipusz znajdują się osiem obiektów o łącznej powierzchni 38,82 ha