Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe lasu

"Pod pojęciem 'zagrożenie pożarowe lasu" rozumiemy istnienie takich warunków, które określaja możliwości powstania niekontrolowanego procesu spalania, wymagającego zorganizowanie akcji ratowniczej"

O możliwości powstania pożaru decydują trzy zasadnicze czynniki: położenie geograficzne, warunki klimatyczne i szata roślinna. Polska jako kraj leżący w pasie klimatu umiarkowanego, na obszarze lasów mieszanych, zalicza się do krajów o dużym zagrożeniu pożarowym. Dominujący udział gatunków iglastych, ubogich siedlisk leśnych oraz znaczne powierzchnie drzewostanów młodych w znacznym stopniu przyczyniają się do zwiększenia zagrożenia od pożarów.

Czynniki kształtujące zagrożenie pożarowe:

 • możliwość pojawienia się zarzewia ognia
 • rodzaj i dostępność materiałów palnych
 • warunki meteorologiczne
 • pora roku
 • wiek i skład gatunkowy drzewostanów
 • rodzaj pokrywy gleby
 • intensywność zabiegów gospodarczych
 • sieć dróg komunikacyjnych
 • atrakcyjność turystyczno-wypoczynkowa
 • rozmieszczenie osad ludzkich wśród lasów

Wyróżnia się trzy kategorie zagrożenia pożarowego:

 • I kategoria- duże zagrożenie pożarowe
 • II Kategoria- średnie zagrożenie pożarowe
 • III kategoria- małe zagrożenie pożarowe

W czasie od 1.03 do 30.10 w nadleśnictwie w ramach "Akcji bezpośredniej" organizowany jest "Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny", tzw. PAD. Jest to czas wzmożonego zagrożenia pożarowego. W okresie tym pełnione są dyżury w siedzibie nadleśnictwa oraz na wieżach obserwacyjnych.

Stopień zagrożenia ppoż oceniany jest codziennie na podstawie danych ze stacji meteorologicznej. Głównymi wytycznymi do tego celu jest temperatura powietrza, wilgotność powietrza, kierunek wiatru, stopień wilgotności ściółki. Jeżeli przez pięć kolejnych dni utrzymuje się wysoka temperatura, a wilgotność ściółki nie przekracza 10% określa się III stopień zagrożenia ppoż. - KATASTROFALNY. W takim wypadku Nadleśniczy ogłasza Zakaz Wstępu do Lasu.

Szczegółowe informacje na opisywany temat znajdują się w "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu".